Czytelne poradniki dla programistów.


job interview

Zasady deklarowania klas i typów wyliczeniowych w Java

Pytanie dla ubiegających się o pracę programisty w języku Java

job interviewJava

1. Klasy wewnętrzne mogą posiadać wszystkie 4 poziomy dostępu: public, protected, (pakietowy) i private;

2. Kolejność inicjowania obiektów / klas przy dziedziczeniu:

a) Inicjalizacja klas – nadrzędne i podrzędne bloki statyczne (czyli to oznaczone static {})

b) Inicjalizacja obiektów nadrzędnych – inicjator {} a potem konstruktor.

c) Inicjalizacja obiektów podrzędnych - inicjator {} a potem konstruktor.

3. W pliku *.java może istnieć tylko jedna klasa publiczna;

4. Jeśli plik *Java zawiera klasę publiczną, nazwa pliku musi być taka sama, jak nazwa klasy;

5. Może być tylko jedno wyrażenie package;

6. Słowo package musi być pierwsze w pliku (jeśli istnieje);

7. Jeśli nie ma package, wyrażenia import muszą być pierwsze;

8. package i import dotyczą wszystkich klas w pliku;

9. są 3 modyfikatory dostępu: public, protected i private (nie mylić z 4 poziomami dostępu public, protected, (pakietowy - default) i private);

10. klasy zewnętrzne mogą mieć tylko 2 poziomy dostępu: public i default – natomiast klasy wewnętrzne mogą mieć wszystkie poziomy;

11. klasy mogą mieć również modyfikatory nie związane z dostępem: final, abstract lub strictfp;

12. strictfp, że jest słowem kluczowym i może być przypisany do klasy lub metody, ale nigdy do zmiennej;

13. abstract i final nigdy nie występują razem.

14. Typy numerowane (enum) można definiować wewnątrz klasy lub poza klasą, ale nigdy wewnątrz metody, w tym wewnątrz konstruktora.

15. Opcjonalne jest umieszczenie średnika po deklaracji enum.

16. Enum definiowane poza klasą nie mogą być oznaczane static, final, abstract, protected lub private.


zBLOGowani.pl