Reguły programisty

Transact-SQL

Jak w SQL Server jednocześnie utworzyć tabelę i wstawić do niej wiersze

Przykład użycia SELECT INTO w Transact-SQL do utworzenia i wypełnienia tabeli

Transact-SQLjob interviewSQL Server70-761

Jeśli w Transact-SQL chcemy skopiować wybrane kolumny i wiersze z innych tabel do nowej tabeli, rozwiązaniem jest użycie formuły SELECT INTO.

Wymagane są uprawnienia do tworzenia tabel.

Generalnie , składnia jest zbliżona do następującej.

Poniższy kod pokazuje rzeczywisty przykład:

Utworzona została nowa tabela o nazwie Person.Names. Kolumny w nowej tabeli mają te same nazwy, typu i określenie możliwości wstawiania NULL, jak kolumny wybrane ze starej tabeli.
Tutorial statistics